Oma tapa liikkua

Tavoite: Jokainen osallistuja tekee itselleen henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman.

Pyydetään asiakkaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä ja kirjaamaan omaan vihkoonsa.

• Millaiset liikuntateot vievät minua kohti itselleni tärkeitä asioita?
• Millainen liikunta ja kuinka paljon sitä veisi minua kohti omia tavoitteitani?
• Miten eri kunnon osa-alueet (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus ja liikehallinta) voisivat näkyä omassa liikkumisessani? (liite 4)
• Millaisia liikuntatekoja minun on mahdollista toteuttaa omassa arjessani?

Pohdinnat jaetaan pienryhmissä / parille.

Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmäläiselle liikkumissuunnitelmapohjan (liite 5).
Tämän jälkeen asiakas tekee oman liikkumissuunnitelman.

kotitehtävän purku: Tietoinen kauppareissu

Kotitehtävä puretaan pareittain tai kolmen hengen pienryhmissä. Pareittain pohditaan, miten tietoinen kauppareissu sujui, millaisia ajatuksia/tunteita se herätti. Miten kauppareissu auttoi tietoisten valintojen tekemisessä?

Läheisen tuki

Tavoite: Asiakas tunnistaa liikkumiseen vaikuttavan sosiaalisen tuen.

Pyydetään asiakkaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä.

• Keitä olisivat henkilöt, jotka voisivat tukea minua tavoitteissani ja liikunnan lisäämisessäni sekä voisivat lähteä kanssani liikkumaan?
• Millaista tukea toivoisin saavani läheisiltäni?
• Milloin läheiseni saattavat jopa tiedostamattaan toimia estävinä tekijöinä
tavoitteeni saavuttamisessa?

Jokainen asiakas miettii, miten voisi kertoa omista tavoitteistaan ja suunnitelmistaan läheiselle henkilölle ja pyytää henkilön halukkuutta olla mukana tukemassa tavoitteisiin pääsemisessä.

Keskustellaan yhdessä ryhmässä, miten läheiset tukevat omaa liikkumista ja mitä tuki olisi konkreettisesti.

(Lähde: Kangasniemi & Kauravaara 2016)