Oma tapa liikkua

Tavoite: Jokainen osallistuja tekee itselleen henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman.

Pyydetään asiakkaita pohtimaan seuraavia kysymyksiä ja kirjaamaan omaan vihkoonsa.

• Millaiset liikuntateot vievät minua kohti itselleni tärkeitä asioita?
• Millainen liikunta ja kuinka paljon sitä veisi minua kohti omia tavoitteitani?
• Miten eri kunnon osa-alueet (kestävyys, lihaskunto, liikkuvuus ja liikehallinta) voisivat näkyä omassa liikkumisessani? (liite 4)
• Millaisia liikuntatekoja minun on mahdollista toteuttaa omassa arjessani?

Pohdinnat jaetaan pienryhmissä / parille.

Ohjaaja jakaa jokaiselle ryhmäläiselle liikkumissuunnitelmapohjan (liite 5).
Tämän jälkeen asiakas tekee oman liikkumissuunnitelman.

kotitehtävän purku: Kokemuskalenteri

Kotitehtävä puretaan pareittain tai kolmen hengen pienryhmissä. Parit keskustelevat millaisia myönteisiä ja kielteisiä ajatuksia ja tunteita kotitehtävä toi esille. Tuliko itselle joitain oivalluksia päiväkirjaan liittyen?

Ohjaaja tarkentaa purun lopuksi, että ei ole tavoite, ettei epämiellyttäviä ajatuksia olisi lainkaan, vaan tavoitteena tunnistaa tunteet ja oppia toimimaan niistä huolimatta.

Jatka lausetta

Tavoite: Virittäydytään arvoteemaan, osallistujat miettivät omaa elämäänsä.

Pyydä osallistujia jatkamaan seuraavia lauseita:
Merkitystä elämääni tuo…
Innostun…
Haluaisin elää elämää, jossa…
Unelmoin siitä, että…

Kukin osallistuja voi valita näistä yhden, jonka voi sanoa ääneen yhteisessä kierroksessa.

Nimilappu

Tavoite: Ryhmäytyminen, tunnelman vapauttaminen, tutustuminen

Jokainen rakentaa A4-paperista nimilapun kuvan esimerkin mukaan, minkä jälkeen jokainen esittelee vuorollaan oman nimilappunsa ryhmälle. Ohjaaja kirjaa ylös ryhmäläisten odotuksia. Ilman nimilappujakin voi pitää esittelykierroksen. Tärkeää on, että jokainen saa kertoa, miksi on tullut ryhmään. Tällöin ryhmäläiset voivat samaistua toisiinsa ja huomata, etteivät kamppaile yksin asioidensa kanssa. Myös ohjaaja esittelee itsensä samalla tavalla kuin ryhmäläiset.

(Lähde: Repo-Kaarento 2007)

6. Kohti itselle merkityksellistä elämää

Tarkoitus:
Kuudennen tapaamiskerran tarkoituksena on, että asiakkaat peilaavat mennyttä ryhmäprosessia ja suuntaavat katseensa tulevaan ja siellä näkyviin tekoihin.
• Reflektoida mennyttä ryhmäprosessia ja tehtyjä liikkumistekoja
• Asettaa tavoitteet tulevaisuuteen

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, tussi, fläppi
• Tavoitevuori-harjoituksen pohjat (liite 6) monistettuna ryhmäläisille

Harjoitukset

5. Oma tapa liikkua ja liikkumissuunnitelma

Tarkoitus:
Viidennen tapaamiskerran tarkoituksena on pohtia millaiset liikkumisteot asiakkaan arjessa vievät kohti itselle merkityksellistä elämää.

Tapaamisen sisältö:
• Liikkumissuunnitelma
• Sosiaalinen tuki liikkumiseen

Tarvikkeet:
Oma tapa liikkua ja liikkumissuunnitelma
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, tussi ja fläppi
• Liikkumissuunnitelmapohjat monistettuna ryhmäläisille (liite 5)

Harjoitukset

4. Tietoinen syöminen ja uni

Tarkoitus:
Neljännen tapaamiskerran tarkoituksena on auttaa asiakasta havainnoimaan omaa ravitsemuskäyttäytymistään ja untaan.

Tapaamisen sisältö:
• Ateriarytmi, ravitsemuksen laatutekijät
• Tietoinen syöminen
• Unen laadun ja määrän arvointi
• Arjen rytmi ja sisältö

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Fläppi, tussi ja kyniä
• Suklaata tai rusinoita tietoisen syömisen harjoitukseen
• Kotitehtävän ohjeet monistettuna ryhmäläisille

Harjoitukset

3. Liikkumiseni esteet

Tarkoitus:
Kolmannen tapaamiskerran tarkoituksena on pysähtyä tarkastelemaan, millainen kuva ryhmäläisillä on itsestään liikkujana ja käsitellä liikkumiseen liittyviä esteitä, esteajattelua ja käyttäytymisen joustavuutta.

Tapaamisen sisältö:
• Kehittää ajatusten ja tunteiden havainnoimisen kykyä
• Tunnistaa liikkumiseen liittyviä esteitä

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, fläppi ja tussi
• Kokemuskalenterit
(liite 2a ja liite 2b)

Harjoitukset

2. Arvojen mukaista elämää

Tarkoitus:
Toisen tapaamiskerran tarkoitus on herätellä asiakas ajattelemaan omia arvojaan, itselle tärkeitä asioita. Arvotyöskentelyn kautta voidaan löytää syy käyttäytymisen muutokseen.
Asiakas saattaa huomata, ettei oma nykyinen toiminta vastaakaan omia arvoja. Omien arvojen kirkastaminen prosessin alussa on tärkeää, jotta käyttäytymisen muutos voi pohjautua asiakkaan henkilökohtaisiin arvoihin. Arvotyöskentelyssä etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
Mitä asiakas elämässään arvostaa?
Minkälainen ihminen hän haluaa olla?
Minkälaista elämää hän haluaa elää?

Huom! Aiheen käsittelyssä on tärkeää, ettei ohjaaja ohjaa asiakkaan tärkeitä asioita siihen suuntaan, joka ohjaajan omasta mielestä on tärkeää ja terveellistä, vaan antaa aidosti asiakkaan kuvata näkyviin hänelle tärkeät asiat.

Tapaamisen sisältö:
• Itselle tärkeiden asioiden / arvojen kirkastaminen
• Muutosmotivaation herättely arvojen mukaisesti
• Arvopohjaiset tavoitteet

Tarvikkeet:
• Osallistujien omat vihot tai tyhjiä A4-papereita
• Kyniä, fläppi, tussi

Harjoitukset