Liikettä arkeen -ryhmän toteuttaminen

Ryhmämuotoinen liikuntaneuvontamalli, Liikettä arkeen, koostuu kuudesta tapaamiskerrasta. Tapaamisten aikana tehdään toiminnallisia harjoituksia, joiden tavoitteena on muun muassa

• tunnistaa omia arvoja ja itselle merkityksellisiä asioita,

• asettaa omien arvojen mukaisia tavoitteita,

• havainnoida liikuntaan liittyviä esteitä,

• tunnistaa ravitsemukseen ja uneen liittyviä tekijöitä,

• tehdä liikkumissuunnitelma,

• kokeilla erilaisia liikkumismahdollisuuksia.

Malli on suunniteltu siten, että ryhmä kokoontuu kerran viikossa noin kaksi tuntia kerrallaan. Tapaamiskertojen välillä voi myös olla väliviikko(ja). Tapaamiskerrat sisältävät matalan kynnyksen liikuntakokeiluja, joiden tavoitteena on saada kokemuksia erilaisista liikkumisympäristöistä ja helposti aloitettavista liikuntamuodoista, joita osallistujat voivat jatkossa toteuttaa omatoimisesti. Liikuntakokeilujen tavoitteena on myös lisätä osallistujien taitoja liikkumiseen ja sen aloittamiseen. Liikuntakokeiluissa huomioidaan osallistujien toiveet. Liikuntakokeilujen jälkeen on tärkeä pohtia yhdessä kokemuksia ja tunteita sekä miten koettua liikuntaa voisi omassa arjessaan toteuttaa. Liikuntakokeilujen ja muiden harjoitusten suhdetta voi vaihdella eri kerroilla ja nämä voidaan myös yhdistää esimerkiksi toteuttamalla yksi tapaamiskerta metsässä laavulla.

Tapaamiskerroilla osallistujille annetaan kotitehtäviä, joiden tavoitteena on, että osallistujat harjoittelevat itsenäisesti tapaamiskertojen välissä tapaamisten aikana opeteltuja taitoja, kuten tietoisuustaitoja, ja havainnoivat omia ajatuksia ja tunteita omassa arjessaan.

Ryhmässä voidaan käyttää reissuvihkoa, johon osallistujat tekevät sekä tapaamiskerroilla että kotona kirjalliset harjoitukset. Reissuvihko toimii osallistujien oman pohdinnan työkaluna ja siitä löytyvät helposti omat aikaisemmat harjoitukset, kuten itselle tärkeät asiat ja tavoitteet, jolloin niihin on helppo palata.

Eri ohjauskertojen sisältöjä voi yhdistellä. Kolmen kerran ohjausmallin voi rakentaa toteuttamalla mallin tapaamiskerrat 1, 2 ja 5. Ryhmänohjaus on kuitenkin prosessi, ja jos halutaan hyötyä ryhmän tuesta, kannattaa ohjauskertoja olla riittävästi ryhmähengen muodostumiseksi.